Privacyverklaring Dutch Spine Society

Uw privacy is voor Dutch Spine Society van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd correct gebruiken. In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via www.dutchspinesociety.nl, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Dutch Spine Society (DSS).

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de DSS uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de DSS persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u een lidmaatschap aanvraagt en/of afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
 • Wanneer u aangeboden producten en/of diensten van/door de DSS afneemt. Dit is het geval wanneer u zich inschrijft voor een nascholing, een congres bezoekt, of gebruik maakt van de(interactieve) diensten via de website van de DSS.het laten corrigeren van fouten.
 • Wanneer u contact heeft met de DSS. Dit contact kan telefonisch zijn, via e-mail of wanneer u een contactformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) websites of inlogt op uw account.

Hieronder zullen de verschillende doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens nader worden toegelicht.

Lidmaatschap en toegang ledenportaal
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap dat u bij ons aangaat. Met ons portaal krijgt u toegang tot een gebruikersomgeving waar u zelf zaken kunt instellen, uzelf aanmelden voor congressen of nascholing, betalen voor de afgenomen diensten en communiceren met andere gebruikers voor de website. Daarnaast zullen wij uw gegevens ook gebruiken voor het innen van de contributie.
Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, cv, publicatielijst, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, profielfoto, gebruikersnaam, beroepsgegevens, big-registratie, betalingsgegevens en bedrijfsgegevens. Bovendien zijn enkele gegevens inzichtelijk voor andere gebruikers. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u of langer indien verbonden aan een wettelijke termijn.

Niet leden
Ook voor niet leden is mogelijk om gebruik te maken van de diensten van DSS, waaronder het aanmelden voor congressen en nascholing. Hiervoor worden de gegevens op dezelfde wijze verwerkt en bewaard als hierboven staat beschreven.

Contact
Het is mogelijk om contact met ons op te nemen via de vermelde contactmogelijkheden op onze website. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, e-mailadres en overige gegevens die door u worden verstrekt. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie of langer indien verbonden aan een wettelijke termijn.

Nieuwsbrief en overige informatievoorziening
Leden kunnen zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u informatie over onze verschillende diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Bovendien versturen wij ook de nodige informatie per post. Indien u voorgaande nieuwsbrief of post niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit via het intranetportaal doorgeven.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de verzendlijst wanneer u lid wordt van de vereniging. Deze gegevens worden bewaard totdat u het lidmaatschap opzegt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn of u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Het is mogelijk dat ter uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld het bijwonen van een congres, persoonsgegevens met de dienstdoende partijen zullen worden uitgewisseld.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, waarmee wij kunnen uitlezen wat u precies op onze website doet. Hiermee worden geen persoonsgegevens verzameld. Wij gebruik deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om hiermee onze diensten te verbeteren.
Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.
De DSS kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zijn verwerkers van de DSS. De DSS maakt afspraken met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • het laten corrigeren van fouten.
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • intrekken van toestemming.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Dutch Spine Society (DSS)
Box D8215, Postbus 9607
1006 GC Amsterdam

Bestuur en secretariaat: secretariaat@dutchspinesociety.nl
Ledenbeheer en website: administratie@dutchspinesociety.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.